ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Huyen Anh Ha

Ke stažení

Huyen Anh Ha 

Autor
Huyen Anh Ha
Název
Podniková kultura a identita firmy Sephora s.r.o.
Rok obhajoby
2018

Anotace

Bakalářská práce se zabývá podnikovou kulturou a firemní identitou a poukazuje na významnost těchto prvků pro fungování podniku. Cílem práce je analyzovat podnikovou kulturu společnosti Sephora s.r.o. Analýza je provedena formou dotazníků, pomocí kterého je zjištěn postoj zaměstnanců k svému podniku. Díky výzkumu jsou dále odhaleny nemalé nedostatky firmy, spokojenost či nespokojenost pracovníků s firemním prostředím a jejich případně představy a přání. Teoretická část se zaměřuje na definice, prvky a strukturou podnikové kultury a identity. V praktické části je popsána vybraná společnost a vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. Na závěr jsou uvedena doporučení pro odstranění problémů firmy.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP