ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Majer Pavel

Ke stažení

Majer Pavel 

Autor
Majer Pavel
Název
Systém monitorování parkovacích míst s pomocí IoT technologií a platformy BigClown
Rok obhajoby
2018

Anotace

Cílem této bakalářské práce je navrhnout řešení pro první etapu tohoto systému a podle návrhu vytvořit funkční prototyp řešení.

Práce se bude skládat z teoretické části, praktické části a z příloh. Teoretická část se bude zabývat analýzou a shrnutím současných trendů a standardů z rodiny Internetu věcí a jejich vzájemným propojením.

Dále se práce bude zabývat popisem stavebnicové platformy BigClown se Sigfox modulem, která bude použita při návrhu systému. Ostatní technologie budou vybrány na základě analýz a porovnání. Praktická část bude zaměřena na návrh a realizaci první etapy řešení. Budu se zde zabývat návrhem a výrobou funkčního prototypu IoT node (zařízení) a komunikačního rozhraní z parkoviště až do cloudové služby SigFox. V závěrečné části bude zhodnocena vhodnost řešení a možnosti dalšího vývoje.

Základem pro zpracování budou vědomosti získané z literatury, internetových zdrojů, školních materiálů a workshopů.

Toto téma jsem si vybral především proto, že spatřuji velký potenciál v nových technologiích a především v celém IoT segmentu.

Přínos práce k této problematice je v hledání řešení optimálního propojení jednotlivých částí a standardů do většího a funkčního celku a ukázka využití IoT technologií na praktickém příkladu. Tato práce by zároveň měla být použitelná jako návod pro podobné implementace.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP