ÚVOD / Bakalářské práce / 2018 / Šimčo Gabriel

Ke stažení

Šimčo Gabriel 

Autor
Šimčo Gabriel
Název
Podnikateľský plán pre spoločnosť Branded
Rok obhajoby
2018

Anotace

Cieľom bakalárskej práce s názvom "Podnikateľský plán pre spoločnosť Branded" je vypraco-vanie podnikateľského plánu projektu "Branded". Ide o projekt založenia a riadenie novej spoločnosti so značkovým, ale napriek tomu cenovo dostupným oblečením, pričom prezentácia spoločnosti a taktiež predaj tovaru budú realizované prostredníctvom internetového obchodu. Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí a to z teoretickej časti, kde sú uvedené všetka kľúčové teoretické východiská a poznatky a ďalej praktickej časti, ktorá obsahuje vlastný návrh riešenia podnikateľského plánu.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP