ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Kareš Ondřej

Kareš.JPG
Autor
Kareš Ondřej
Název
Automatizace třídění produktů katalogu
Rok obhajoby
2019

Anotace

Rozvoj informačních technologií sebou přináší i různáúskalí. Každý z těchto systémů potřebuje ke své funkčnosti data, kterábyla v určitý moment zadána člověkem. Téměř každý už dnes nějakýinformační systém při práci používá je nucen do něj data zadávat. To může vést k nudnéa neefektivní pracovní náplni. Navíc je člověk při monotoních úkolechnáchylnější k chybám, nastává potom situace, kdy můžeme mít dokonalýinformační systém ale se špatnými daty. Tato je práce je zaměřena na konkrétnípřípad třídění dat v internetovém katalogu. Katalog agreguje nabídky od internetovýchobchodů a cílem obsluhy je přiřadit nabídku ke správnému produktu, protožeobchody pro stejný výrobek používají různé názvy. V práci jsou popsánymetody, jak jednotlivé produkty rozpoznat a skrz webové rozhraní zpracovat.Zároveň tato práce může sloužit jako návod k řešení obdobných úloh.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP