ÚVOD / Bakalářské práce / 2019 / Heřmanová Gwenda

Ke stažení

Král David

Král.JPG
Autor
Král David
Název
Analýza trendů, kontextů a perspektiv makroekonomického vývoje Číny
Rok obhajoby
2019

Anotace

Cílem bakalářské práce je provést SWOT analýzu ekonomického vývoje Číny do budoucna. V teoretické části se soustředím na ekonomický vývoj Číny od roku 1912 do roku 2017 s detailnějším popisem období 1990 – 2017 z hlediska makroekonomických ukazatelů. V praktické části práce vypracovávám SWOT analýzu budoucího ekonomického vývoje Číny. V závěru práce vytyčuji z výsledků analýzy silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, kterým může čínská ekonomika v budoucnu čelit.
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP