ÚVOD / Blog / Na problémy (pokud jsou) nejste sami

Na problémy (pokud jsou) nejste sami  

Unicorn College je vysoká škola, která nabízí náročné studijní prostředí. Současně je to škola, která se o své studenty zajímá a snaží se je v jejich studiu podporovat.
Unicorn College od letošního akademického roku zavedla osobnostní a studijní poradenství. Cílem je pomoci studentům v náročných studijních situacích (problémy s přípravou na zkoušky a testy, neúspěch u zkoušek, podmíněný zápis aj.), poradenství v obtížných životních a sociálních situacích s dopadem na plnění studijních povinností, pomoc studentům s dalšími specifickými potřebami.
Jak takové poradenství probíhá v praxi?
Student, který má problém se studiem, se může obrátit na studijní poradkyni a dohodnout osobní setkání - individuální konzultaci.  Konzultace probíhá beze svědků, v klidném prostředí. Každému studentovi je věnován právě takový čas, který je třeba k důkladnému rozebrání problému. Někdy postačí patnáct či dvacet minut, jindy konzultace zabere i více než hodinu. Nejprve je třeba formou rozhovoru zjistit, v čem vůbec problém spočívá. Často se ukáže, že problémů je vlastně více. Někteří studenti obtížně zvládají studium a současně zaměstnání, mohou se přidružit problémy zdravotní, rodinné, vztahové. Obtížný může být i samotný přechod ze střední školy na školu vysokou či podcenění náročnosti vysokoškolského studia.  Jakmile se podaří ujasnit problém, snažíme se o něm diskutovat a hledat řešení. Mluvíme o tom, jak se učit tak, aby úsilí bylo efektivní, poskytujeme informace o termínech zkoušek, o hodnocení předmětů apod. Také se zaměřujeme na cíle a priority, které je dobré si ujasnit. Snažíme se společně dojít k opatřením, které by student měl udělat, případně nabízíme pomoc při komunikaci s vyučujícími, je-li to třeba. Výstupem konzultace je například doporučení, aby si student zpracoval plán přípravy na zkoušky. Můžeme mluvit i o možnostech změny formy studia (například z prezenční formy na kombinovanou), v závažnějších případech informujeme i o možnosti přerušení studia. Někdy pomůže i doporučení, jak vhodně vyvážit práci, studium a nezbytný odpočinek. Je dobré si s někým popovídat a tím si sám v sobě řadu věcí ujasnit.
Novou formou poradenství jsou telefonické rozhovory, jejichž prostřednictvím jsou oslovováni studenti, kteří se rozhodli studium předčasně ukončit nebo přerušit. Takové rozhodnutí nebývá snadné ani rychlé a také ne časté. I zde však nabízíme pomoc, ptáme se na důvody takových rozhodnutí, snažíme se, aby vazba mezi školou a studentem přetrvávala.  Telefonický kontakt, podle prvních zkušeností, studenti přijímají jako vstřícný krok ze strany své vysoké školy.       
Poradenství a další formy podpory studentům studium na vysoké škole může v mnohém usnadnit. Snažíme se, aby na dobu studia s odstupem času vzpomínali jako na etapu života, která byla sice náročná, avšak zvládnutelná a smysluplná.    
Kontakt: Jindra Stříbrská, Unicorn College
Tel: 723 882 729, jindra.stribrska@unicorncollege.cz