ÚVOD / Blog / Kam by se studenti jiných VŠ rádi podívali, ale na rozdíl od studentů Unicorn College se jim to asi nepodaří?

Kam by se studenti jiných VŠ rádi podívali, ale na rozdíl od studentů Unicorn College se jim to asi nepodaří?

Jak se aktivně zapojit do prestižního mezinárodního projektu? Spolupracovat se studenty z Oxfordu, Cambridge nebo přímo v CERNu? Přečtěte si o inspirativní možnosti pro všechny studentky a studenty Unicorn College!
Naše vysoká škola je od roku 2015 aktivně zapojena do řešení mezinárodního projektu velkého rozsahu prostřednictvím konsorcia pražských kooperujících VŠ a výzkumných institucí. Jedná se o špičková pracoviště: FZÚ ČAV, FJFI ČVUT v Praze, MFF UK v Praze a naší Unicorn College, která je výhradním smluvním vývojářem a dodavatelem Produktové databáze (PD) pro ITk upgrade vnitřního detektoru experimentu ATLAS na urychlovači LHC https://home.cern/about/experiments/atlas v CERNu (https://home.cern/about). Zbývá ještě doplnit, že vnitřní detektor se skládá ze dvou velkých v podstatě válcových částí, a to tzv. „Stripové“ části a „Pixelové“ části.
Výzkumný program s časovým horizontem aktivit až do roku 2024 je akcí, na které se podílí tým tvořený učiteli i studenty naší vysoké školy. Unicorn College doposud zorganizovala již dva mezinárodní workshopy, za početné účasti zahraničních specialistů pracujících na návrhu nového vnitřního detektoru a za přítomnosti managementu projektu z CERNu. Na těchto setkáních byla dohodnuta „open source“ strategie při návrhu PD a na workshopech byly kromě pracovníků Unicorn College přítomni i studenti naší vysoké školy.
Pro několik studentů se účast na workshopech stala inspirací pro jejich bakalářské práce. Dosud byly obhájeny dvě BP (p. Šverma 2015 a sl. Kalinová 2016) a další 4 BP práce jsou v různé fázi rozpracování. Široké spektrum úkolů spojených s pracemi na PD nabízí průběžně témata BP pro naše studenty a při řešení takto definovaných témat mají aktivní studenti možnost stáží na špičkových zahraničních pracovištích a univerzitách. Za dva roky absolvovali již 4 naši studenti při zpracovávání svých BP studijní pobyty v CERNu (opakovaně), na University of Oxford, University of Cambridge, v Rutherford Appleton Laboratory a další jsou pro ně připravovány.
Kromě výše popsaných možností účasti na vývoji produktové databáze se pracovníci a studenti Unicorn College účastní zhruba třikrát ročně na kontrolních týdnech o postupu prací v CERNu. Zde referují formou vyzvaných přednášek o dosažených výsledcích. Od roku 2015 účastníci prací na projektu přednesli více než 10 vyzvaných přednášek (texty prezentací jsou uloženy a přístupné z CERNské databáze ITk experimentu ATLAS nebo mohou být zájemcům poskytnuty k dispozici na vyžádání přímo z Unicorn College).
M. Beránek a V. Kovář (obr. vlevo) a L. Sýkora (obr. vpravo) při instruktáži účastníků semináře na University of Oxford v říjnu 2017
V letošním roce tým Unicorn College realizoval a absolvoval další dvě velmi úspěšné akce. V polovině října 2017 pracovníci Unicorn College představili na třídenním semináři na University of Oxford první prototyp funkční STRIP řešení PD a pořádali první „ITk PD hands on training“ pro zástupce Stripové komunity (početnou skupinu fyziků z desítek VŠ a výzkumných institucí, kteří detailně řeší stripovou část vnitřního detektoru) vnitřního detektoru ATLAS. Do individuální pomoci frekventantům tohoto školení se kromě tří pedagogů zapojuje i jeden student Unicorn College (Lukáš Sýkora) – viz novinka UC https://www.unicorncollege.cz/o-nas/arch-novinky/2017-11-07-workshop-v-oxfordu.html.
Další letošní úspěšnou akcí byla naše účast na listopadovém kontrolním ITk weeku v CERNu, kde proběhla souhrnná prezentace Marka Beránka a Vladimíra Kováře z Unicorn College o první verzi Produktové databáze. Stalo se tak na plenárním zasedání před komunitou celého vnitřního detektoru experimentu ATLAS. Prezentace se setkala s příznivým přijetím a kladným hodnocením při diskuzi k tomuto tématu. Kromě této souhrnné prezentace byla přednesena ještě jedna informace pro Stripovou komunitu a pro zájemce z jejího středu byl realizován další běh „ITk PD hands on training“.
Marek Beránek a Vladimír Kovář v CERNu na zasedání ITk weeku v listopadu 2017
Naše pozornost během této akce se zaměřila na rozšíření diskuze s Pixelovou komunitou tak, aby mohlo být v příštím roce přikročeno k integraci pixelové části detektoru do PD a byl tak vytvořen smysluplný funkční celek pro nově budovaný vnitřní detektor experimentu ATLAS.
Chceme povzbudit ty studenty z Unicorn College, kteří si věří, mají jazykové předpoklady a chtěli by si vyzkoušet, jak obstojí v konkurenci s participujícími zahraničními studenty, aby včas kontaktovali naše studijní oddělení UC nebo vedení naší VŠ (dr. Marka Beránka, doc. Václava Vacka). I vy se můžete zapojit do projektu buď prostřednictvím svých seminárních prací, nebo závěrečných bakalářských prací!
doc. Ing. Václav Vacek, CSc.

Dojmy studenta Lukáše Sýkory z pobytu na University of Oxford v říjnu 2017

V říjnu jsem se zúčastnil akce Unicorn College na půdě Oxfordské Univerzity se zástupci několika spolupracujících vysokých škol a univerzit. Naším cílem bylo představení aplikace produktové databáze a navržení dalších společných kroků týkající se tohoto projektu.
První den našeho setkání jsme začali prezentací naší části projektu. Marek Beránek účastníkům představil naši práci a celkově vysvětlil koncept Unicorn Application Framework (UAF), na kterém je aplikace postavena. Jedním z hlavních úkolů prvního dne bylo vyzkoušení aplikace všemi zúčastněnými, a to jak pomocí grafického rozhraní, tak i pomocí REST volání. Po překonání drobných problémů, jakými bylo například nečekaně přetížené připojení na internet a úspěšném připojení všech uživatelů jsme mohli začít se zkoušením aplikace. Každý z účastníků si mohl v aplikaci zobrazovat, přidávat a editovat vlastní komponenty. Všem zúčastněným jsem pomohl zprovoznit REST klienta Insomnia, aby mohli vyzkoušet komunikaci s aplikací pomocí volání jednotlivých commandů mimo grafické rozhraní. Důležitou součástí dne byla především zpětná vazba od testujících uživatelů, neboť oni jsou ti, kdo budou aplikaci v budoucnu používat.
Ohlasy na aplikaci byly pozitivní s věcnými připomínkami k upravení anebo přidání některých funkčností.
Druhý den začal přednáškou ohledně pixelů. Poté se znovu rozebíral databázový model, především jeho důležitost a nezbytnost ho dokonale chápat. Ke konci byl prostor otevřený k připomínkám, návrhům ke zlepšení ale také ke sjednocení používaných termínů (type vs. flavour).
Workshop v OXFORDu byl pro mne velmi zajímavou zkušeností a možností zapojit se do takto významného projektu. Už jenom samotné prostory Oxfordské univerzity byly velmi impozantní. Workshop byl rozhodně přínosný pro další vývoj aplikace, protože i přes značné množství informací, které v průběhu těchto dvou dní zazněly, si myslím, že jsem dokázal pochopit a selektovat ty zásadní, které budou použity pro funkčnosti napříč aplikací.
Lukáš Sýkora,
student