Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi si vážíme Vaší důvěry, a proto klademe velký důraz na ochranu Vašich údajů při jejich zpracování.
Cílem tohoto prohlášení je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je poskytujeme a jak se můžete dozvědět o tom, jaké osobní údaje přímo o Vás zpracováváme. Toto prohlášení by Vám také mělo objasnit, jak zajišťujeme důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů.

Toto prohlášení je platné a účinné od 25. 5. 2018.

Správce Vašich osobních údajů

Společnost Unicorn College s.r.o., IČ: 271 69 511, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2767/2, PSČ 130 00, je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Unicorn College s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterou se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy: dpo@unicorn.com.

Zásady ochrany Vašich osobních údajů

Chceme, abyste věděli, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněné v nejvyšší možné míře. Zde jsme pro Vás shrnuli základní zásady, kterými se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme:
 • Zákonnost
  Osobní údaje zpracováváme zejména na základě zákonné povinnosti (právního titulu), a to v souladu se všemi právními předpisy. 
 • Účelové omezení
  Vaše osobní údaje používáme výhradně k účelům uvedeným v době jejich získání nebo k dalším souvisejícícm účelům, a to vždy v souladu se zákonem.
 • Minimalizace osobních údajů
  Vyžadujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné a zároveň relevantní k účelu, pro který jsou zpracovávány. 
 • Přesnost údajů
  Vaše osobní údaje v souladu se zákonem aktualizujeme a zajišťujeme jejich opravu. Máte možnost se na nás kdykoliv obrátit, abyste zkontrolovali, doplnili či odstranili osobní údaje, které jste nám poskytli.
 • Korektnost a transparentnost
  Osobní údaje zpracováváme transparentně a otevřeně za účelem plnění smluvních povinností, na základě našeho oprávněného zájmu či na základě Vašeho výslovného souhlasu. V případě závažného porušení bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme povinni Vás o takové skutečnosti neprodleně informovat. 
 • Integrita a důvěrnost
  Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zavádíme kontrolní postupy pro zabezpečení informací ve vlastních aplikacích a zároveň nabízíme takové produkty a řešení, které zajišťují vysokou úroveň zabezpečení dat.
 • Zabezpečení osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme tak, abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zavádíme kontrolní postupy pro zabezpečení informací ve vlastních aplikacích a zároveň nabízíme takové produkty a řešení, které zajišťují vysokou úroveň zabezpečení dat.
 • Odpovědnost
  Tato zásada nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech výše uvedených podmínek.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost Unicorn College s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:
 • Plnění zákonných a smluvních povinností
  - Z důvodu kontrol státních orgánů či dalších regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států, plnění legislativní povinnosti jakožto správce (zejména na zákl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a dalších).
  - Z důvodu plnění smluvních závazků obou smluvních stran (řádné uzavření a plnění předmětu smlouvy, kontrola závazků).
  - Nařízení vlády č. 274/2016  Sb. ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství.
 • Oprávněný zájem správce
  - Ochrana majetku a zamezení trestné činnosti a vzniku škod
  - Předávání osobních údajů v rámci Unicorn College a jejích orgánů pro studijní, administrativní a provozní účely
  - Zajištění bezpečnosti interní sítě
 • Zajištění vzdělávání a s ním souvisejích služeb
  - Přijímací řízení
  - Studium a výuka
  - Výměnné a zahraniční pobyty
  - Knihovní služby
 • Vědecko-výzkumná a vývojová činnost
  - Řešení projektů
  - Účast a pořádání odborných konferencí
  - Vydavatelská a publikační činnost
 • Administrativa a provoz
  - Vedení účetnictví
  - Správa majetku
  - Provozní důvody
  - Informační povinnost školy (úložné systémy, registrace do počítačové sítě, elektronická pošta apod.)
 • Ochrana majetku a bezpečnost
  - Kamerový systém
  - Přístupy do prostor Unicorn College
  - Zabezpečení a monitoring počítačové sítě
 • Práce s absolventy
  - Využívání e-mailu pro hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností včetně zpětných vazeb; do těchto procesů jsou zapojováni akademičtí pracovníci, studenti, absolventi a odborníci dané vysoké školy nebo z jiného pracoviště než z dané vysoké školy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Unicorn College zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:
 • Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, místo a datum narození, státní příslušnost, rodinný stav, kontaktní adresa, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, +4U ID, předchozí vzdělání, podpis apod.
 • Elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Studijní údaje a aktivity: předchozí vzdělání, maturitní vysvědčení příp. nostrifikace, smlouva o studiu, případné splátkové kalendáře, dodatky ke smlouvě, záznamy o studiu a studijních aktivitách (zapsané předměty, studijní obor, typ studia, jazyk studia, ročník, forma studia, rok nástupu, hodnocení a známky, datum vykonání zkoušky, studijní výsledky, absolvované testy, zkouškové termíny), zapojení do projektů.
 • Ekonomické údaje: bankovní spojení, závazky a pohledávky, poplatky, daňové informace.
 • Jiné elektronické údaje: webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Unicorn Colloege s.r.o. navštívil, IP-adresa, datum přístupu a doba přístupu, případný dotaz návštěvníka, kód odpovědi http, přenášené skupiny dat, údaje o prohlížeči, zemi přístupu, poskytovatele internetu, rozlišení obrazovky a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Smluvní závazek zaměstnanců k ochraně Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávají naši vlastní zaměstnanci, případně třetí osoby, se kterými vždy uzavíráme písemnou smlouvou o zpracování osobních údajů. Naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje na základě interních směrnic, absolvují školení ohledně ochrany osobních údajů a dále zavádíme další technicko-organizační opatření, abychom ochránili data v nejvyšší možné míře. Dbáme na to, aby všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje, byly písemně zavázány k dodržování povinnosti mlčenlivosti o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Doba uchování osobních údajů

 • Zákonná regulace - údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat. V souladu s platnými právními předpisy jsou pak zlikvidovány nebo archivovány po zákonem stanovenou dobu. Maximální doba po kterou údaje uchováváme je stanovena archivačním a skartačním řádem.
 • Souhlas - osobní údaje které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. V případě, že jste nám souhlas udělili, můžeme Vám zasílat:
  • newslettery Unicorn College 
  • pozvánky na eventy, semináře a konference Unicorn College.
    
  Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti Unicorn College s.r.o. (viz kontakty), tak také kliknutím na link uvedený zde. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit eNews Unicorn College“ v zaslaném newsletteru. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení Unicorn College s.r.o. možné.

Předávání osobních údajů 

Jsme součástí koncernu Unicorn a jsme oprávněni předávat osobní údaje dalším společnostem koncernu, a to na základě oprávněného zájmu, zejména pro účely administrativy v koncernu.
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Těmto zpracovatelům předáváme Vaše osobní údaje pouze v souladu s výše uvedenými účely a v souvislosti s předáváním máme s těmito zpracovateli vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v Unicorn College s.r.o.
Za účelem naplnění zákonných povinností může Unicorn College předat vybraná data také jiným určeným subjektům (například orgánům veřejné moci).

Jaká máte práva?

 • právo na přístup k osobním údajům: v případě, že máte pochybnosti, jaké osobní údaje o Vás přesně zpracováváme, neváhejte se na nás obrátit. Máte právo vědět, co přesně o Vás vedeme, tzn.:
  a)  za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje, 
  b)  rozsah osobních údajů, 
  c)  další příjemce osobních údajů, kterým jsme již Vaše osobní údaje poskytli či hodláme poskytnout, 
  d)  dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje u nás ještě zpracovávány, 
  e)  zdroje osobních údajů, pokud jsme osobní údaje nedostali přímo od Vás a
  f)   skutečnost, jestli dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  Tyto informace Vám budeme poskytovat zpravidla v elektronické podobě.
 • právo na opravu: máte právo na to, aby Unicorn College s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů (i poskytnutím doplňkového prohlášení),
 • právo na výmaz ("zapomenutí"): máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
  • odvoláte souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů.
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
  • právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.
 • právo na omezení zpracování:  máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s Vaším soukromým a osobním životem. My na základě Vaší žádosti posoudíme situaci bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce buď omezení zpracování provedeme, či ho odmítneme, či lhůtu prodloužíme, pokud je výkon práva složitý. V každém případě Vás ale budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti o výsledku posouzení a o tom, jaká jsme přijali opatření.máte právo,
 • právo na přenositelnost údajů:  máte právo od nás získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu či máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje poskytli jinému správci, kterého si Vy vyberete,
 • právo nepodléhání rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás podobně významně ovlivňují,
 • právo na odvolání souhlasu: máte právo kdykoliv jednoduše odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů
 • právo na podání stížnosti: máte právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domníváte, že Unicorn College s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s GDPR, 
 • právo na informaci o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, pokud by se osobní údaje přenášely do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci,
 • právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i v elektronické podobě,
 • právo na sdělení o porušení ochrany osobních údajů, pokud toto pravděpodobně povede k vysokému riziku pro má práva a svobody,
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě oprávněho zájmu.

Zpracování osobních údajů na webových stránkách

Jako návštěvník nemusíte pro používání této webové stránky poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím této webové stránky však mohou být shromažďovány osobní údaje, které návštěvníci dobrovolně poskytnou pro konkrétní účel či anonymizované údaje (viz. níže) pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit. 
Zpracování protokolových souborů
V rámci přístupu na webové stránky zpracovává společnost Unicorn College s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 30 dní od návštěvy webové stránky. Údaje spojené s cookies, které jsou uloženy na serveru společnosti Google, jsou uchovávány po dobu 14 měsíců a poté smazány.

Zpracování těchto protokolových souborů provádí společnost Unicorn College s.r.o. Tyto protokolové soubory mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
•  webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Unicorn College s.r.o. navštívil;
•  datum přístupu a doba přístupu;
•  případný dotaz návštěvníka;
•  kód odpovědi http;
•  přenášené skupiny dat;
•  údaje o prohlížeči, zemi přístupu, poskytovatele internetu, rozlišení obrazovky a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
Použití souborů cookie a analýza webových stránek
Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Unicorn Unicorn College s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost Unicorn College s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete zde, případně v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče. 
Google Analytics a Google Ads
K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Unicorn College s.r.o. službu Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá anonymizovaně, na základě shromážděných cookie souborů, které jsou přeneseny na server Google. Na webových stránkách společnosti Unicorn College s.r.o. dochází před přenosem dat na server Google ke zkrácení IP-adresy. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Tyto údaje používáme k analýze návštěvnosti a vyhodnocení efektivity online kampaní. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde (www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/). Údaje spojené s cookies, které jsou uloženy na serveru společnosti Google, jsou uchovávány po dobu 14 měsíců a poté smazány. 
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče zde nebo použitím anonymního režimu dle typu Vašeho prohlížeče:
Remarketing
V rámci online kampaní v obsahové síti Google a Facebook můžeme využívat základní nastavení remarketingu, které nám umožňuje zobrazovat relevantní reklamu (nezpracováváme k tomuto účelu žádné osobní údaje) předchozím návštěvníkům webových stránek společnosti Unicorn Systems a.s. Více o obsahové síti Google si můžete přečíst zde. Zamezení poskytování svých dat do remarketingových seznamů Google lze vypnout v nastavení Vašeho Google účtu, využít opt-out služby zde nebo změnou nastavení Vašeho prohlížeče do anonymního režimu (viz uvedeno výše). Článek, jak společnost Google nakládá s Vašimi cookies lze nalézt na oficiálních stránkách. Více o využívání cookies společností Facebook si můžete přečíst v oficiálních Cookies Policy.

Kontakty

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů či shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů, prosím použijte odkaz kontaktujte nás. Společnost Unicorn College s.r.o. zřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterou se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, a to prostřednictvím speciální e-mailové adresy: dpo@unicorn.com.