ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Francouzský jazyk pro začátečníky 2

Francouzský jazyk pro začátečníky 2

Cílem Francouzského jazyka 2 je navázat na znalosti nabyté v předchozím semestru a i nadále rozšiřovat praktickou slovní zásobu a gramatické minimum tak, aby se studenti domluvili v základních situacích. Předmět je určen pro mírně pokročilé. Předpokládá se, že student bude mít znalosti v rozsahu předmětu Francouzský jazyk 1. Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky - A1.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Nepravidelná slovesa
 • Modální slovesa SAVOIR, VOULOIR, POUVOIR
 • Minulý čas složený - imfarfait
 • Blízká budoucnost - futur proche
 • Rozdíl mezi « oui » a « si »
 • Osobní zájmena samostatná
 • Zájmena osobní v příměm předmětu (COD)
 • Shoda příčestí minulého s předcházejícím předmětem přímým
 • Pravopisné změny v koření sloves na -CER, -GER, -YER
 • Vyprávění - logická stavba textu (časové spojky a příslovce)

Dovednost

 • Představování
 • Volný čas
 • Rodina
 • Popis osoby
 • Popis místa (hotel. místnost, region apod.)
 • Pozvání
 • Omluva
 • Žádost
 • Rezervace v hotelu
 • Inzerát
 • Vyjadřování činností
 • Porozumění jednoduchému novinovému článku
 • Vyprávění jednoduchého příběhu
 • Číslovky

Slovní zásoba

 • Členové rodiny, oslavy, společenské události
 • Fyzický popis člověka, lidské vlastnosti
 • Inzeráty
 • Časové údaje
 • Problémy na silnicích
 • Cestování: dovolená, prázdniny
 • Ubytování + vlastní bydlení (nábytek, místnosti)
 • Orientace v prostoru

Psaní