ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Hry a experimenty v ekonomii

Hry a experimenty v ekonomii

Předmět seznamuje se základními metodami ekonomie, zvláště se pak zaměřuje na úlohu modelů a experimentů a teorii her. Prostřednictvím praktické realizace vybraných ekonomických a strategických her umožňuje hlouběji pochopit principy strategického uvažování a rozvíjí ekonomický styl myšlení. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni stanovit kritéria klasifikace vědeckých hypotéz a teorií a aplikovat přístup teorie her na běžné životní situace.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do metodologie společenských věd - Možnosti a úloha experimentů v ekonomii. Úvod do teorie her: Základní pojmy teorie her (hra, strategie, výplatní matice, ...). Základní ekonomické hry (vězňovo dilema, souboj pohlaví, ...) a jejich výsledky (bez opakování a s opakováním).
 2. Úvod do teorie her.
 3. Vliv přírodního prostředí na volbu strategie ekonomického rozhodování a lokalizaci ekonomických aktivit - hra: Express.
 4. Vliv společenských pravidel a jejich změn na volbu ekonomických strategií a lokalizaci ekonomických aktivit - hra: Expres bez TPA.
 5. Vliv přírodního prostředí a společenských pravidel na lokalizaci ekonomických aktivit a hospodářský růst - hra: Osadníci z Katanu.
 6. Vliv společenských netržních faktorů (regulace, zločin) na lokalizaci ekonomických aktivit a hospodářský růst - hra: Osadníci z Katanu s možností války.
 7. Jiný model vlivu přírodního prostředí a společenských pravidel na hospodářskou strukturu a ekonomický růst - hra: Graenaland.
 8. Kvalitativní technologický pokrok a jeho vliv na ekonomické strategie - hra: Funkenschlag, nebo Pilíře Země.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá v 6 seminářích po 3 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • OSBORNE, M J.: An introduction to game theory. New York: Oxford University Press, 2003.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • RIDLEY, M.: Původ ctnosti, Praha, Portál, 2010.
 • BINMORE, K G. Playing for real : a text on game theory. New York: Oxford University Press, 2007.