ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Skills in technical writing

Kreativní technické psaní

Cílem předmětu je poskytnout praktické znalosti a zkušenosti k tvorbě odborných článků do sborníků a odborných časopisů. Nedílnou součástí je také odborná průprava na konference a příprava efetivních prezentací. Studenti v rámci tohoto předmětu vytvoří článek, který předají k publikaci do předem vytipovaného publikačního zdroje.

Sylabus předmětu

 1. Repetitorium počítačové gramotnosti 
  Specifika na UC
  1. Preferované softwarové produkty 
   1. Informační systém školy
   2. Textové editory
   3. Tabulkové editory, grafy
   4. Grafické editory - kreslení, schémata
 2. Jak psát vysokoškolské seminární a závěrečné práce 
  1. Struktura a formální náležitosti 
  2. Časový plán a jeho význam a příprava 
  3. Rešerše a její úloha 
  4. Informační zdroje a jejich 
  5. Vlastní text práce, jeho úprava a členění 
  6. Tabulky a obrázky 
  7. Matematické, fyzikální a jiné vzorce 
  8. Přílohy 
 3. Autorský zákon a autorská etika 
 4. Plagiátorství 
 5. Jak citovat 
  1. Práce s literaturou 
  2. Citační styly 
  3. Pomůcky a nástroje při citování 
 6. Jak napsat anglický souhrn – anotaci 
  1. Rozšířený anglický souhrn – Extended Summary
  2. Nejčastější chyby a prohřešky při tvorbě vysokoškolských prací (SP, BP, DP)
  3. Jak publikovat v odborném tisku (konference, časopisy) 
   1. Strategie přípravy 
   2. Konferenčního příspěvku a jeho prezentace 
   3. Odborně vědeckého článku 
  4. Pravidla pořadatelů a nakladatelství

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hodinách.

Doporučená literatura

 • ČSN ISO 214. Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: ČNI, 2001. 15 s.
 • Úplné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) [online]. 22. ledna 2007 [vid. 31.10.2008]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/uplne-zneni-zakona-c-111-1998-sb-ovysokych- skolach-text-se-zapracovanymi-novelami.
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80- 200-0755-5.
 • TICHÁ, L. a kol.: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce, Ústřední knihovna ČVUT, Praha, 2013, s. 47
 • TURK, Christopher; KIRKMAN, John: Effective Writing: Improving Scientific, Technical, and Business Communication, Publisher: E & FN Spon, SECOND EDITION, London, 1989, pp. 195
 • WALLWORK, Adrian: User Guides, Manuals and Technical Writing, 1, Springer, Berlin, 2014, pp. 120