ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Španělský jazyk 2

Španělský jazyk 2

Cílem Španělského jazyka 2 je navázat na znalosti nabyté v předchozím semestru a i nadále rozšiřovat praktickou slovní zásobu a gramatické minimum tak, aby se studenti domluvili v základních situacích. Předmět je určen pro mírně pokročilé. Předpokládá se, že student bude mít znalosti v rozsahu předmětu Španělský jazyk 1. Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky - A1.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Časování sloves první třídy končící na -ar
 • Osobní zájmena v přímém předmětu
 • Časování sloves druhé třídy končící na -er
 • Užití osobních zájmen
 • Časování sloves první třídy končící na -ir
 • Sloveso “gustar“
 • GerundiumPřivlastňovací zájmena
 • El futuro I (IR + a + infinitiv)Neurčitá zájmena, vazby s infinitivem
 • Kladný a záporný rozkazovací způsob
 • Předložky

Dovednost

 • Požádání o informaci
 • Umět objednat jídlo v restauraci
 • Umět vyjádřit, co nám je (nemoc, stavy, atd.)
 • Vyjádřit, kam chceme jet nebo jít
 • Umět napsat jednoduché sdělení (přání, stížnost, dopis příteli atd.)

Slovní zásoba

Psaní