ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Procesní a projektový management

Procesní a projektový management

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti teoretických východisek a metodik v oblasti projektového řízení a dále základní orientaci v problematice procesního řízení. V rámci výuky teorie projektového řízení budou mít studenti možnost ověřit si zvládnutí jednotlivých nástrojů na modelových příkladech a v praktickém workshopu. Kurz poskytuje základní znalosti potřebné k získání certifikátu „D“ dle IPMA.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do projektového řízení - Co je a co není projekt. Mezinárodní standardy v oblasti řízení projektů
 2. Strategie projektu - Přínosy a cíle projektu. Magický trojúhelník projektového řízení. Životní cyklus projektu. Organizační struktura projektu. Určení strategie projektu. Logická rámcová matice. Analýza rizik.
 3. Plánování projektu - Pět perspektiv plánování projektu. Work Breakdown Structure. Nástroje časového plánování (CPM). Alokace zdrojů.
 4. Řízení realizace projektu - Řízení cíle, kvality, subdodávek, změn, rizik a komunikace v projektu. Řízení projektového týmu. Behaviorální kompetence projektového manažera.
 5. Nástroje využívané v projektovém managementu.
 6. Vyhodnocení projektu - Spokojenost zákazníka. Interní procesy.
 7. Procesní řízení - Strategické, liniové, projektové a procesní řízení. Základní charakteristiky procesu, klasifikace procesů. Vlastník procesu - odpovědnosti a pravomoci. Procesní tým.
 8. Řízení procesů - Definování cílů pro procesy. Metriky a ukazatele, Key Performance Indicators (KPI). Změna procesů.
 9. Změna procesů - Zlepšování procesu vs. redesign procesu.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 4 blocích po 3 hodinách. Součástí výuky je třídenní worshop.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma výuky není v tomto předmětu zavedena. Studenti kombinované formy studia mohou v případě zájmu navštěvovat výuku vedenou pro prezenční formu studia. Součástí výuky je třídenní worshop.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. a kol.: Projektový management podle IPMA. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2012.
 • ŘEPA, V.: Procesně řízená organizace. Praha: Grada, 2012.
 • HERMARIJ, J.: Better Practices of Project Management Based on Ipma Competences. 3rd revised edition.Van Haren Pub, 2013.
 • DUMAS, M., LA ROSA, M., MENDLING, J., REIJERS, A.: Fundamentals of Business Process Management. Springer, 2013.
 • Učební texty k předmětu Procesní a projektový management (intranetová učební pomůcka), Unicorn College.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • FIALA, P.: Projektové řízení – modely, metody, analýzy. Praha: Professional Publishing, 2004
 • ŠMÍDA, F.: Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing 2007
 • CIENCALA, J.: Procesně řízená organizace – tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. Praha: Professional Publishing, 2011.