ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Úvod do studia

Úvod do studia

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy komunikačních a prezentačních dovedností s důrazem na jejich praktické užití v průběhu studia. Student je také seznámen se specifiky akademického prostředí, hlavními zásadami práce s odbornými zdroji informací a principy tvorby odborného textu.

Sylabus předmětu

Část kurzu věnovaná komunikačním a prezentačním dovednostem
 1. Technika řeči. Základní techniky tvoření hlasu a artikulované řeči: dýchání, tvoření hlasového tónu, artikulační mechanismy. 
 2. Čeština jako nástroj komunikace. Základní struktura a rozvrstvení češtiny. Rozdíl ve fungování češtiny spisovné a dalších strukturních útvarů národního jazyka. Rozdíly ve slovní zásobě pasivní a aktivní, rozdíly psané a mluvené češtiny. Stylové rozvrstvení jazyka s cílem vyjadřovat se adekvátně konkrétní komunikační situaci.
 3. Umění mluveného projevu. Jazyková improvizace v nepřipravených projevech s cílem formulovat myšlenku rychle, pohotově, přesně a výstižně.
 4. Základní řečnické dovednosti. Nácvik používání řečnických figur. Základní struktura prezentace informačního a argumentačního typu. Osvojení příkladů, přirovnání, práce s řečnickými otázkami a dalšími možnostmi mluveného projevu, které usnadňují vnímání textu posluchači.
 5. Příprava prezentace informativního typu. Struktura projevu s cílem sdělovat, informovat. Úvod a závěr projevu. Klasický a nekonvenční přístup. Analýza prezentace.
 6.  Interpretace projevu informativního typu. Prezentace studentů informativního typu.
 7. Příprava prezentace argumentačního (přesvědčovacího) typu. Struktura projevu s cílem přesvědčit, obhájit vlastní názor. Význam stavby textu a logický postup při práci s argumenty. Typy argumentů (logické, emocionální) a jejich zasazováním do projevu s ohledem na cíl a typ posluchače. Naučené prvky jsou procvičovány a následně prováděna analýza.
 8.  Interpretace prezentace argumentačního (přesvědčovacího) typu. Prezentace studentů argumentačního typu.
 9. Základní vyjednávací strategie a taktiky. Základní vyjednávací postupy z hlediska celkové strategie vyjednavače a dlouhodobého cíle při uzavírání dohod a smluv. Jednotlivé techniky jsou následně procvičovány.
 10. Důležitost tzv. BATNA (nejlepší možné alternativy při vyjednávání). Příprava „únikových možností“, které mohou vyjednavači poskytnout potřebný klid a jistotu. Posouzení reálných možností vyjednavače, možnosti na úspěch v jednání. Příprava alternativních řešení v případě neúspěchu v jednání.
 11.  Konvenční a nekonvenční vyjednávací dovednosti. Možnosti a postupy při vyjednávání, které lze hodnotit jako čestné (slušné)a postupy, které jsou obecně vnímány jako nečestné či manipulativní. Postupy jsou vysvětleny z hlediska jejich psychologického dopadu na posluchače.
Praktický nácvik vyjednávacích dovedností. Nácvik vyjednávání a argumentace pomocí modelových situací a úkolů.
Část kurzu věnovaná seznámení se studiem, akademickým prostředím, prací s odbornými zdroji a tvorbou odborného textu
 1. Seznámení se školou a akademickým prostředím obecně. Vysvětlení běžné studijní agendy. Přiblížení základních pojmů a kategorií užívaných v akademické prostředí a seznámení s vybranými normami akademického života. Organizační struktura vysoké školy a hierarchie akademických titulů.
 2. Základy akademické práce a odborné zdroje informací. Vysvětlení specifik akademické práce. Seznámení s druhy odborných zdrojů, efektivními způsoby jejich hledání a možnostmi jejich využití.
 3. Odborný text, jeho význam a práce s ním. Představení zásad práce s odborným textem. Příprava rešerše, reportu a představení dalších forem zpracování odborných informací.
 4. Příprava a psaní odborného textu. Vysvětlení zásad psaní odborného textu. Příprava odborného textu v podobě seminární práce nebo projektu.
 5. Prezentace odborných/vědeckých výstupů. Vysvětlení specifik prezentace odborných výstupů. Praktická aplikace nabytých poznatků během prezentace na seminářích a workshopu. Nejčastější chyby a potenciální problémy, které se mohou při zpracování a tvorbě odborného textu vyskytnout.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. ČESAL, JIŘÍ a VÁCLAV LIŠKA. Vědecké psaní a prezentace. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 9788086946306.
 2. DEVITO, JOSEPH A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2018-0.
 3. FRITZSCHE, THOMAS. Jak přesvědčivě vyjednávat: psychologické strategie a metody : s příklady a praktickými tipy. Přeložil ŠTĚPÁNKA SYROVÁ. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5726-1.
 4. MAŘÍKOVÁ, MARIE. Rétorika: manuál komunikačních dovedností. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-31-2.
 5. ŠANDEROVÁ, JADWIGA A ALENA MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-40-7.
 6. ŠIROKÝ, JAN. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.
 7. ŠPAČKOVÁ, ALENA. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, c2009. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2965-7.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. BRATKOVÁ, E. (zprac.): Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. [cit. 2009-09-30]. 60 s. (PDF). Dostupné z: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf
 2. ECO, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Praha
 3. ESPOSITO, J.: Jak překonat strach z veřejného vystoupení. Grada, 2011
 4. GRUBER, D: Zlatá kniha komunikace, Nakladatel: David Gruber - TECHNIKY DUŠEVNÍ PRÁCE, ISBN: 978-80-85624-20-5, Rok vydání: září 2017
 5. KRATOCHVÍL, J., SEJK, P., ELIÁŠOVÁ, V., STEHLÍK, M.: Metodika tvorby bibliografických citací. [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=954043
 6. MIKULÁŠTÍK, MILAN. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6
 7. PLAMÍNEK, JIŘÍ a DANIEL FRANC. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Komunikace (Grada). ISBN 978-80-247-4484-1.VYBÍRAL, ZBYNĚK. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.