ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Webové technologie

Webové technologie

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem 3vrstvých webových MVC aplikací. V první části jsou probrány základy HTML, ve druhé práce s MVC frameworkem Ruby-on-Rails nad referenčním příkladem a technologie JavaScript. Spolu se znalostmi získanými v ostatních předmětech je po absolvování tohoto předmětu student schopen sám vyvinout jednoduchou webovou aplikaci.

Sylabus předmětu

 1. Kick start: Přehled internetových technologií (rodina protokolů TCP/IP, protokol HTTP, jazyk HTML). Principy webových aplikací. Nejběžnější software pro webové aplikace.
 2. HTML a CSS: Hypertextové dokumenty. Elementy struktury dokumentu. Elementy obsahu dokumentu. Tabulky. Formuláře. Důvody existence stylovacího jazyka. Vložení CSS do dokumentu. Syntaxe CSS, selektory, pravidla. Kaskáda a dědění vlastností. Formátování textu. Krabičkový model. Formátování tabulek a formulářů. Rozložení stránky. Omezení CSS.
 3. Základy webových aplikací: Dynamické webové stránky. Struktura prezentační vrstvy. Konverzace s uživateli. Webové frameworky a aplikační servery. Ruby on Rails a jeho součásti.
 4. Vzhled a chování aplikací: Kontrolery a šablony - Naučit se vytvářet statické webové stránky.
 5. Spolupráce s datovou vrstvou: Modely a migrace: Motivace pro objektově-relační mapování. Struktura Ruby on Rails aplikace. Migrace jako nástroj udržování struktury a verzí databáze. Objektový model v Ruby on Rails. Testovací data, fixtures.
 6. Práce s formuláři: Naučit se vytvářet a zpracovávat formuláře.
 7. Pokročilá práce s daty - dotazování a relace: Vztahy mezi objekty (1:1, 1:N, M:N). Databázové dotazy. Validace.
 8. Návrh Rails aplikace: Naučit se psát kompletní aplikace s použitím generovaných komponent
 9. Webové služby: SOAP webové služby. REST webové služby. Implementace REST služby v Rails. Klienti REST služeb v Rails.
 10. Základy JavaScriptu: Syntaxe JavaScript (proměnné, výrazy, příkazy, podmíněné příkazy, cykly, výjimky, definice funkcí). Objekty v JavaScript. Zabudované objekty (Array, String, Date, RegExp).
 11. Manipulace DOM - DOM a HTML: Document Object Model. Procházení dokumentu, změna struktury dokumentu. Práce s událostmi. Objekty DOM HTML.
 12. JavaScript v Ruby on Rails: AJAX. AJAX v Ruby on Rails, AJAX odkazy, sledování změn na stránce, našeptávač, editace na vyžádání, tříděné seznamy. RJS šablony.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 12 přednášek a 12 seminářů po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá o víkendu ve 4 blocích po 3 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Webové technologie (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • THOMAS D.; HANSSON D. H. et al.: Agile Web Development with Rails, 2nd edition, The Pragmatic Bookshelf, 2013

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • HOLZNER, S.: Beginning Ruby on Rails, Wrox, 2006
 • FERNANDEZ, O.: The Rails 3 Way, Addison-Wesley, 2010