ÚVOD / Studium na UC / Certifikační zkoušky

Důležité termíny

16. března 2017

Den otevřených dveří

18. března 2017

WeCanCode-Arudino - 1. lekce

25. března 2017

Vývoj aplikací pro iOS - WeCanCode-Essentials

Kompletní seznam termínů

Certifikační zkoušky

Unicorn College nabízí zájemcům možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření pro distribuci některých produktů na finančním trhu a vyhlášky č. 215/2012 Sb. Cílem odborné zkoušky je ověřit způsobilost uchazeče k výkonu distributorské činnosti dle zákona.
Odborná zkouška je písemná, probíhá prostřednictvím elektronického zkušebního systému (tzv. on-line testu). Na průběh dohlíží zkušební komise. Po úspěšném absolvování zkoušky získá uchazeč certifikát o odborné způsobilosti.

Cena zkoušky

 • 1 600 Kč včetně DPH =  zkouška
 • 2 000 Kč včetně DPH =  zkouška + elektronické studijní materiály (včetně selftestů)  
Po vzájemné dohodě je možné uspořádat odbornou zkoušku i v jiném termínu a lokalitě. Pro bližší informace nás kontaktujte pomocí e-mailu ozkousky@unicorncollege.cz nebo na telefonním čísle 221 400 400.

Obsah zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a části praktické, která je postavena na případových studiích. Otázky v teoretické části jsou zadávány z šesti okruhů:
 1. Právo – právní předpisy z oblasti finančního trhu a souvislosti s ostatními právními normami (10 otázek).
 2. Principy fungování důchodového spoření (15 otázek).
 3. Principy fungování doplňkového penzijního připojištění (15 otázek).
 4. Investiční nástroje – jejich druhy a vlastnosti (10 otázek).
 5. Principy finančního trhu, včetně teorie financí (5 otázek).
 6. Investiční strategie a související rizika (5 otázek).
Otázky teoretické i praktické zkoušky jsou zadávány formou multiple choice, kdy má uchazeč na výběr ze čtyř odpovědí (a-d). Správně je vždy jen jedna z odpovědí.
Praktická část zkoušky se sestává ze dvou případových studií. Každá studie má šest podotázek. Studie jsou zaměřeny na oblast důchodového a penzijního spoření. Každá případová studie má výpočetní část (výpočet opt-outu, reálného zhodnocení apod.). Studie prověřují znalost nároků účastníka důchodového a penzijního připojištění.
Otázky jsou generovány každému uchazeči náhodně z databáze, kde je ke každému okruhu přiřazeno 100-200 testových otázek. Tím je zajištěna originalita a unikátnost variant. Každá verze nicméně vždy obsahuje alespoň jednu otázku týkající se nemožnosti vystoupení z druhého pilíře, formy plnění po dosažení zákonných podmínek a minimálně jednu otázku, která se týká derivátů.
Otázky v teoretické i praktické části mají stejnou bodovou hodnotu (1 bod). Pro splnění odborné zkoušky musí uchazeč správně zodpovědět 75 % otázek z teoretické části, a tak získat celkově minimálně 45 bodů, přičemž musí získat minimálně 60 % z každého z tématických okruhů. Z praktické části musí uchazeč získat minimálně 75 % – 9 bodů.
Další informace naleznete ve všeobecných podmínkách zkoušky odborné způsobilost.

Seznam zdrojů ke zkoušce

 • Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření  
 • Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu  
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu  
 • http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  
 • NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky. Praha : Všehrd, 2001. ISBN 80-85305-45-3.  
 • BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana. Finanční právo. Praha : C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6.  
 • MRKÝVKA, Petr, PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Základy finančního práva. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4514-9.  
 • ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. Praha : Wolters Kluwer ČR a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-473-4.  
 • REVENDA, Zdeněk, MANDEL, Martin, KODERA, Jan, MUSÍLEK, Petr, DVOŘÁK, Petr. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha : Management, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6  
 • JÍLEK Josef: Akciové trhy a investování. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 978-80-247-2963-3  
 • GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1205-5  
 • KODEROVÁ, Jitka, HÁJEK, Petr. Banky, finance a finanční trhy. Praha : Unicorn College s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87349-11-3.  
 • RADOVÁ, Jarmila, DVOŘÁK, Petr, MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.  
 • HÁJEK, Petr. Obchodování na finančních trzích. Praha : Unicorn College s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87349-13-7.  
 • ŠTÝBR, David a kol. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3648-8
 • Kolektiv autorů. Studijní texty ke zkoušce odborné způsobilosti dle zákona 427/2011 Sb. Praha : Unicorn College, 2012 (dostupné v elektronické podobě v případě, že uchazeč vykonává odbornou zkoušku na Unicorn College).